Marta Földešová photography

TABULA RASA inner world/ tabula rasa vnútorný svet

Tabula rasa - blank slate, blank paper. The child world is unburdened with adult problems, it is a world in which the soul does not know oppression and with lightness forms harmony with the real world. Children are not burdened with evaluation and differentiation between good and evil. Their souls are free, full of phantasy. Thoughts flow freely, naturally. The child's world is not limited by time or space. The blank paper, the child's soul, begins to be filled when the child begins to accept adults' opinions. White purity acquires a colour shade. A new life chapter opens. But until that moment the child - MAN - is a pure soul with the lightness of existence, the lightness of being./Tabula rasa - nepopísaná doska, nepopísaný papier. Detský svet nezaťažený problémami dospelých, svet v ktorom duša nepozná ťažobu a s ľahkosťou tvorí súzvuk s reálnym svetom. Dieťa sa narodí s čistým štítom, bez dojmov, predstáv a skúseností. Nie je zaťažené hodnotením, rozlišovaním dobra a zla. V jeho svete nemajú hodnotiace pojmy význam. Jeho duša je slobodná, plná fantázie. Myšlienky detskej duše prúdia voľne, prirodzene. Detský svet nie je obmedzený časom ani priestorom. Taká je aj detská fantázia- neobmedzená, neohraničená, ľahučká. Dieťa ostáva vo svojom svete až do momentu, kedy začne prijímať názory dospelých. Nepopísaný papier- duša dieťaťa sa začína zapĺňať písmom, skúsenosťami. Biela čistota získava farebný odtieň. Začína nová kapitola života. Ale do tohto momentu ostáva dieťa- ČLOVEK- čistou dušou s ľahkosťou existencie, s ľahkosťou bytia.

Loading more...